Đóng

Giải Pháp iBMS

18Th2

Trung tâm lưu trữ

Trung tâm lưu trữ là giải pháp tổng thể phục vụ cho việc lưu trữ thông tin, tài liệu và hiện vật một cách hệ thống và an toàn.

Các thành phần của Trung tâm lưu trữ bao gồm:

  • Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu;
  • Hệ thống máy chủ, mạng;
  • Hệ thống tủ lưu trữ tài liệu;
  • Hệ thống giám sát an ninh;
  • Hạ tầng điện và các công cụ hỗ trợ;
  • Hệ thống quản lý thông tin;
  • Trung tâm phục hồi sự cố.